Η ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε. έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμόν 230/Α3/29-05-17 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση της πρόσληψης δύο (2) εμμίσθων δικηγόρων για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της εταιρείας απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, και την υπ’αριθμόν πρωτ. 55.250/14-01-2019  Προκήρυξη για την πρόσληψη δυο (2) δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους δικηγόρους να υποβάλλουν τα αιτούμενα από την Προκήρυξη δικαιολογητικά.

Ως ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 30η  ημέρα από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης, στον ημερήσιο Τύπο. Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε. (www.gaiaose.com).

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΙΖΑΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ