Αποστολή της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.

Με τον ν. 3891/2010, η ΓΑΙΑΟΣΕ ανέλαβε την αποκλειστική διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση της ακίνητης και κινητής σιδηροδρομικής περιουσίας.
Στους σκοπούς της ΓΑΙΑΟΣΕ, σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της, περιλαμβάνονται η διαχείριση και εκμετάλλευση σιδηροδρομικών ακινήτων και σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού, η ίδρυση, λειτουργία και εν γένει εκμετάλλευση εμπορευματικών κέντρων, καθώς και η παραγωγή και πώληση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε ακίνητα που διαχειρίζεται ή της ανήκουν. Επιπλέον, στους σκοπούς της εντάσσονται η διαχείριση, εκμετάλλευση και αγοραπωλησία αστικών ακινήτων, η ανέγερση και εκμετάλλευση οικιστικών, ξενοδοχειακών, τουριστικών και κάθε είδους εμπορικών εν γένει εγκαταστάσεων, η οργάνωση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση εμπορικών, βιομηχανικών, αγροτικών ακινήτων ή άλλων εγκαταστάσεων.
Αναφορικά με την ακίνητη περιουσία που διαχειρίζεται, η ΓΑΙΑΟΣΕ στοχεύει στην εμπορική αξιοποίησή της ώστε να ενισχύσει τα έσοδα, να διατηρήσει ή/και να αυξήσει την αξία της, όπως και να συνεισφέρει στη γενικότερη αναπτυξιακή προοπτική και ανταγωνιστικότητα της χώρας. Ειδικότερα:
  • Όσον αφορά στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, η ΓΑΙΑΟΣΕ στοχεύει στη βελτίωση της αξιοποίησής τους, σύμφωνα με το άρ. 6Α του ν. 3891/2010, λαμβάνοντας υπόψη και την ανάγκη βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό, καθώς και τη συμβολή στην αστική αναβάθμιση στις περιοχές εμβέλειάς τους.
  • Όσον αφορά στα εμπορευματικά κέντρα, η ΓΑΙΑΟΣΕ αξιοποιεί ακίνητα που διαχειρίζεται και τα οποία διαθέτουν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για να αναπτυχθούν σε εμπορευματικά κέντρα συνδυασμένων μεταφορών (logistics centers). Ευρύτερος στόχος είναι η αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της χώρας στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, ως μια επενδυτική και αναπτυξιακή ευκαιρία για την ελληνική οικονομία.
  • Σχετικά με τα λοιπά ακίνητα που διαχειρίζεται, η ΓΑΙΑΟΣΕ διαμορφώνει προτάσεις και υλοποιεί κατάλληλες δράσεις για την αξιοποίησή τους, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Στόχο αποτελεί η διατήρηση ή / και η αύξηση της αξίας τους, κυρίως μέσω μισθώσεων. Περαιτέρω, η ΓΑΙΑΟΣΕ διαμορφώνει προτάσεις για την εφαρμογή της προβλεπόμενης νομοθεσίας για την τακτοποίηση και προστασία της ακίνητης περιουσίας, όπου απαιτείται (π.χ. σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 12 & 13 του άρθρου 6 του ν. 3891/2010).
Αναφορικά με το σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό, η ΓΑΙΑΟΣΕ μεριμνά για τη διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευσή του και τη βελτίωση της ποιότητάς του. Η ΓΑΙΑΟΣΕ χρησιμοποιεί τα έσοδα από την εμπορική εκμετάλλευση του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού για την ανανέωση και συντήρησή του, για τη φύλαξη, καθώς και για την πραγματοποίηση εργασιών ανάταξης, ανακατασκευής, μετασκευής και επισκευής του σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3891/2010 και με βάση το εγκεκριμένο πρόγραμμα διαχείρισης της παρ. 5 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου, καθώς και για την κάλυψη των κάθε είδους δαπανών και εξόδων διαχείρισης.

 

Σχετικό έγγραφο του Μηχανισμού Συντονισμού ΕΕΣΥΠ