Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 51671/26-06-18 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ο συνοπτικός διαγωνισμός που είχε δημοσιευθεί στις 15 Ιουνίου 2018  για την επιλογή εταιρείας παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων της εταιρείας ακυρώνεται και επαναπροκηρύσσεται με τους ίδιους όρους και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την Παρασκευή 06η  Ιουλίου και ώρα 14.00 μ.μ.

 

 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ