ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΑΡ. 5/2021

 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 338/Α3/24-11-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικού Συνεργάτη στη Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, με αρμοδιότητες σε Θέματα Οικονομικών Υπηρεσιών».

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα τριάντα έξι  (36) μηνών από την υπογραφή της και ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται σε 99.000 € πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 31η  Ιανουαρίου  2022, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00 μ.μ..

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα www.gaiaose.gr.

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. Λ. Λιοσίων 301, 104 45 Αθήνα (τηλέφωνο + 30 2108318158, fax: + 30 2108318558).

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 

Παράρτημα I : espd – ΕΕΕΣ