ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργεια τριών (3) συνοπτικών Διαγωνισμών για την επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών υποστήριξης της ΓΑΙΑΟΣΕ για τις ανάγκες της διαχείρισης του Τροχαίου Υλικού

 

Η ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ είναι επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας, ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, και δραστηριοποιείται στον χώρο της ανάπτυξης και διαχείρισης της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας, του τροχαίου υλικού καθώς και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το Δ.Σ. της εταιρείας με την με αριθμό 292/Α5/20-12-2019 απόφασή του, ενέκρινε τις διακηρύξεις των τριών (3) συνοπτικών διαγωνισμών με βάση τις διατάξεις του ν.4412/16, για την επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών υποστήριξης της ΓΑΙΑΟΣΕ για τις ανάγκες της διαχείρισης του Τροχαίου Υλικού.

Οι προκηρύξεις θα είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.gaiaose.gr και στην ιστοσελίδα του «ΚΗΜΔΗΣ», από όπου θα μπορούν να την παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι.

Η συμμετοχή στους διαγωνισμούς προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε Διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται στις προκήρυξεις.

Οι Διαγωνισμοί θα διεξαχθούν στις 24/01/2020, ημέρα Παρασκευή  με ώρα έναρξης υποβολής προσφορών την 10:00 και λήξη την 14:00 στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής Λεωφ. Λιοσίων 301 και Σιώκου, 1ος όροφος, 104 45 Αθήνα.

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τους Διαγωνισμούς μπορείτε να επικοινωνήσετε στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., Λεωφ. Λιοσίων 301 και Σιώκου, 104 45 Αθήνα (τηλέφωνο + 30 2108318158, fax: + 30 2108318558) και στην ιστοσελίδα www.gaiaose.gr.

 

                   Για τη ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ

          Ο  Διευθύνων Σύμβουλος

           Νικολάου Περικλής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Τ.Υ. Ι.–1 -2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Τ.Υ. ΙΙ.–2-2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Τ.Υ. ΙΙΙ.–3-2020