Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμ. 351/Α3/9.6.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν τα Τεύχη της Προκήρυξης, του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την «Επαναφορά σε λειτουργική κατάσταση του συστήματος ETCS επί εκατόν είκοσι (120) κινητήριων μονάδων σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού».
Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.600.000€ πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 29η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.
Τα έγγραφα της προκήρυξης είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και στην ιστοσελίδα www.gaiaose.gr. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr
Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. λ. Λιοσίων 301, 104 45 Αθήνα (τηλέφωνο + 30 2108318158, fax: + 30 2108318558).
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Προκήρυξη Recomissioning ETCS
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ESPD
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ