ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (του άρθρου 317, παρ. 5 και του άρθρου 269, παρ. α και δ του Ν.4412/2016, λόγω προηγούμενης ματαιωθείσας διαδικασίας και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) για το έργο «Λειτουργική Αποκατάσταση του κτιρίου του Σιδηροδρομικού Σταθμού του Πύργου Ηλείας»
Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. καλεί, σύμφωνα με την απόφαση υπ. αριθ. 321/ΕΗΔ/4-2-2021 του Διοικητικού της Συμβουλίου, τους παρακάτω οικονομικούς φορείς 1) ΝΤΙΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., 2) ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε., 3) Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε (ΔΟΜΗΚΑΤ Ε.Ε), 4) ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Α. – ΤΣΙΤΣΙΓΑΝΗ Σ. Ο.Ε ME δ.τ. ΔΙΟΛΚΟΣ Ο.Ε και 5) ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, να υποβάλουν ηλεκτρονική προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Λειτουργική Αποκατάσταση του κτιρίου του Σιδηροδρομικού Σταθμού του Πύργου Ηλείας» της πράξης «Αναβάθμιση Σιδηροδρομικής Γραμμής Σταθμών στη διαδρομή Κατακόλου – Πύργου – Ολυμπίας /Σταθμός Πύργου» με κωδικό ΟΠΣ 5037466 και προϋπολογισμό 504.924,22 € (με ΦΠΑ).
Το έργο χρηματοδοτείται από την Π.Δ.Ε. Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με τίτλο Υποέργου Α/Α 1 «Λειτουργική Αποκατάσταση του κτιρίου του Σιδηροδρομικού Σταθμού του Πύργου Ηλείας» της πράξης «Αναβάθμιση Σιδηροδρομικής Γραμμής Σταθμών στη διαδρομή Κατακόλου – Πύργου – Ολυμπίας /Σταθμός Πύργου» με ενάριθμο: ΣΑΕΠ 2019ΕΠ00110044 (υπ. αριθ. 3513/28-8-2019 απόφαση ένταξης της ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ) από το ΕΤΠΑ και Κωδικό ΟΠΣ 5037466.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28η Ιουνίου 2021,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα προς τους συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα www.gaiaose.gr.
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Περικλής Νικολάου

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4-2021 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ