Η ΓΑΙΑΟΣΕ A.E. (Λεωφ. Λιοσίων 301, 10445, Αθήνα, τηλ. 2108318158, Fax: 2108318558, e-mail: gaiaose@gaiaose.gr) ως αρχή σχεδιασμού για τη ΣΜΠΕ αξιοποίησης ακινήτου ΟΣΕ Κοζάνης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06 (Β’ 1225):

  • Ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω σχεδίου, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

 

  • Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του προς την ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ (ταχ. διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Η ΣΜΠΕ βρίσκεται επίσης αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της αρχής σχεδιασμού (www.gaiaose.gr).

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΡΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΣΕ

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ