ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

31ης  (ΤΑΚΤΙΚΗΣ)  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ«ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»

ΑΡ.ΜΑΕ. 50453/01/Β/01/720

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 4567401000

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.» με την υπ’αριθ.309/Α3/21.7.2020  απόφαση του συγκαλεί Γενική Συνέλευση για την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 έως 31.12.2019) και τα λοιπά θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλώντας την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» (ΕΕΣΥΠ) όπως νόμιμα εκπροσωπείται, να παραστεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας την 1η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Λιοσίων 301 στον πρώτο όροφο (αίθουσα Δ.Σ.), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 18ης εταιρικής χρήσης (01.01.2019-31.12.2019) που έχουν συνταχθεί βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης καθώς και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
  2. Λήψη απόφασης περί διανομής ή μη κερδών της 18ης εταιρικής χρήσης (01.01.2019-31.12.2019) ή από παλαιότερες χρήσεις
  3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018 για τη 18η εταιρική χρήση
  4. Απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της 18ης εταιρικής χρήσης (01.01.2019-31.12.2019)
  5. Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη 19η εταιρική χρήση (01.01.2020 έως 31.12.2020)
  6. Έγκριση καταβολής αποζημιώσεων Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Δ.Σ. για τη 18η εταιρική χρήση (01.01.2019-31.12.2019) και προέγκριση αποζημιώσεων για τη 19η εταιρική χρήση (01.01.2020-31.12.2020).
  7. Λήψη απόφασης επί της διαχείρισης του συνόλου της εκτεταμένης συντήρησης του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού
  8. Έγκριση του από 4.5.2020 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση (αναρτημένου στο ΓΕΜΗ με αριθ.πρωτ. 1973665/8.5.2020 με κωδικό καταχώρησης 2129698) των ανωνύμων εταιρειών με την επωνυμία : 1. «ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΒΟΙΩΤΙΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», «ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΚΑΙ 3. «ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» («Απορροφώμενες Εταιρείες») από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» («Απορροφώσα Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ.3 , 7-21 και 35 του Ν. 4601/2019, 1-5 του Ν. 2166/1993 και Ν. 4548/2018
  9. Έγκριση Συγχώνευσης δι απορροφήσεως των ανωνύμων εταιρειών με την επωνυμία : 1. «ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΒΟΙΩΤΙΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», «ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΚΑΙ 3. «ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» («Απορροφώμενες Εταιρείες») από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» («Απορροφώσα Εταιρεία») και κάθε άλλης απαιτούμενης πράξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ.3 , 7-21 και 35 του Ν. 4601/2019, 1-5 του Ν. 2166/1993 και Ν. 4548/2018 και παροχής εξουσιοδότησης για την υπογραφή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης Συγχώνευσης δι απορροφήσεως καθώς και για τη διενέργεια κάθε άλλης σχετικής πράξης, δήλωσης, ανακοίνωσης ή και δικαιοπραξίας που θα απαιτηθεί για τον σκοπό αυτό και γενικά για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης και την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης
  10. Διάφορες προτάσεις- Ανακοινώσεις

Στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας,  η μέτοχος έχει δικαίωμα να μετάσχει με εκπρόσωπο της προσκομίζοντας τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα.

 

Αθήνα 5.8.2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΣΕΝΤΕΣ