Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμ. 352/Α7/29.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν τα Τεύχη της Προκήρυξης, του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικού Συνεργάτη (Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού) προς τη ΓΑΙΑΟΣΕ στη Βόρεια Ελλάδα (Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και τμήμα της Θεσσαλίας μέχρι τη Λάρισα)»
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 96.720 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 78.000 ΦΠΑ 18.720€) και των εργοδοτικών εισφορών στο φορέα ασφάλισης του αναδόχου. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών από την υπογραφή της. Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.
Τα έγγραφα της προκήρυξης είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ , η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 168376  και στην ιστοσελίδα www.gaiaose.gr.
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr
Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. λ. Λιοσίων 301, 104 45 Αθήνα (τηλέφωνο + 30 2108318158, fax: + 30 2108318558).
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Ε.Σ. Βόρειας Ελλάδας
ΕΕΕΣ