10-04-2023

 

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 διαθέτει προς μίσθωση ακίνητο στον ΣΣ Κρυονερίου Αιτωλοακαρνανίας που περιλαμβάνει κτίρια με κωδικούς 02500604 & 02500602 στο Γεωπληροφοριακό Σύστημα της ΓΑΙΑΟΣΕ, εμβαδού 136,59 τ.μ. και 11,70 τ.μ. αντίστοιχα καθώς και τμήμα ακάλυπτης έκτασης με κωδικό 025006 εμβαδού 27.205 τ.μ όπως απεικονίζεται στο συνημμένο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη.

Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ AE, Λεωφόρος Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και τη Τετάρτη 31 Μαΐου του 2023 και ώρα 14:00 και πρέπει να φέρουν εξωτερικά την ένδειξη «Προσφορά για μίσθωση ακίνητου στον ΣΣ Κρυονερίου Αιτωλοακαρνανίας».

Κάθε φάκελος Προσφοράς ναπεριέχει τρεις σφραγισμένους υποφακέλους με τις ενδείξεις :

Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

Β. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ»

Γ. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού, θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού, που θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό.

Επίσης με την προσφορά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους δύο χιλιάδων ευρώ 2.000,00€ ή αποδεικτικό ισόποσης κατάθεσης στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό  661/470026-05 και IBAN GR3101106610000066147002605 στην Εθνική Τράπεζα.

Ως ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό ύψους επτακοσίων ευρώ (700,00€).

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 20 έτη από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής του Μισθίου μεταξύ της Εκμισθώτριας και του Μισθωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Λαχανά Τηλέφωνο: 210-8318206, Κ: 6947194888, alachana@gaiaose.gr

Τηλέφωνο: 210-8318158, Fax: 210-8318558, http://www.gaiaose.gr