Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 διαθέτει προς μίσθωση τμήμα κτιρίου, εμβαδού περίπου 107,10 τ.μ. με κωδικό 10513607στον Σ.Σ. Ξάνθης,όπως απεικονίζονται στο Γεωπληροφοριακό Σύστημα της ΓΑΙΑΟΣΕ.

Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λεωφ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου του 2023 και ώρα 14:00. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη «Προσφορά για μίσθωση τμήματος κτιρίου με ΚΑ 10513607 στον Σ.Σ. Ξάνθης». Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει, επίσης με την προσφορά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 450,00 ευρώ ή αποδεικτικό ισόποσης κατάθεσης στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό  661/470026-05 και IBAN GR3101106610000066147002605στην Εθνική Τράπεζα.

Ως ελάχιστο προσφερόμενο μίσθωμα ορίζεται το ποσό εκατόν πενήντα (150,00€) ευρώ.

Η υφιστάμενη χρήση του ακινήτου είναι αποθηκευτικός χώρος. Η ΓΑΙΑΟΣΕ δε φέρει καμία ευθύνη για όλες τις απαραίτητες ενέργειες αλλαγής χρήσης και αδειοδότησης της δραστηριότητας στο μίσθιο, των επισκευαστικών εργασιών του μίσθιου χώρου, καθώς και των εργασιών διαχωρισμού του τμήματος του κτιρίου από τους όμορους χώρους, στους οποίους στεγάζονται λειτουργίες του ΟΣΕ (λεβητοστάσιο, γραφείο).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Κωνσταντοπούλου Αρετή.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ  την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου του 2023 και ώρα 14:30.

Τηλέφωνο: 2310-500031, Fax: 2310-500032, http://www.gaiaose.gr

ΚΑ 10513607

ΚΑΤΟΨΗ  x