Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του υπ΄αριθμ. 1/2022 ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την «Επαναφορά σε λειτουργική κατάσταση του συστήματος ETCS επί εκατόν είκοσι (120) κινητήριων μονάδων σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού» έως και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ.
Τα έγγραφα της προκήρυξης είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και στην ιστοσελίδα www.gaiaose.gr. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr