Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμ. 374/Α2/9.5.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η προσφυγή σε διαγωνισμό με απευθείας διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την «Επαναφορά σε λειτουργική κατάσταση του συστήματος ETCS επί εκατόν είκοσι (120) κινητήριων μονάδων σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού».

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3.400.000€ πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 22/06/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

Τα έγγραφα της προκήρυξης είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα www.gaiaose.gr.

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. λ. Λιοσίων 301, 104 45 Αθήνα (τηλέφωνο + 30 2108318158, fax: + 30 2108318558).