Το Δ.Σ. της εταιρείας με την με αριθμό 394/Α2/20.12.2023 ενέκρινε την έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αστικής και Εργοδοτικής Ευθύνης, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 44.900 €, πλέον του φόρου ασφαλίστρων, διάρκειας ενός έτους (δώδεκα μηνών), με το δικαίωμα παράτασης για ένα ακόμη έτος με επιπλέον προϋπολογισμό 44.900 € πλέον του φόρου ασφαλίστρων., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 14η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Τα έγγραφα της προκήρυξης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 288295 και στην ιστοσελίδα www.gaiaose.gr. Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. Λ. Λιοσίων 301, 104 45 Αθήνα (τηλέφωνο + 30 2108318158, fax: + 30 2108318558).

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΔΟΥΝΙΑ