Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 379/Α4/28.06.2023  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίθηκαν τα τεύχη της προκήρυξης του διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης και Οικονομικής Διαχείρισης» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την υπογραφή του συμφωνητικού, δύναται δε να παραταθεί μετά από συμφωνία των μερών μέχρι ποσοστό 50%.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 148.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 120.000,00 €). Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος παρατάσεως της σύμβασης κατά 50% ανέρχεται στο ποσό των 223.200,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 180.000,00 €)   

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 7η Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ.

Τα έγγραφα της προκήρυξης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 197651 και στην ιστοσελίδα www.gaiaose.gr.

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ

Α.Ε. Λ. Λιοσίων 301, 104 45 Αθήνα (τηλέφωνο + 30 2108318158, fax: + 30 2108318558).