Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμ. 392/A4/08-11-2023 του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν τα Τεύχη της Προκήρυξης, του διαγωνισμού για την προκήρυξη πλειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκποίηση παλαιού και άχρηστου σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού στις περιοχές της Θεσσαλίας και της Θεσσαλονίκης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά με τιμή εκκίνησης 0,140 E/kg πλέον ΦΠΑ και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική δημοπρασία. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 10η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Τα έγγραφα της προκήρυξης είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.gaiaose.gr.

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής sourceONE/tenderONE

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. λ. Λιοσίων 301, 104 45 Αθήνα (τηλέφωνο + 30 2108318158, fax: + 30 2108318558).

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος  

Ιωάννα Δούνια