Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ανακοινώνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών της υπ’ αριθμ. 1/2024 Διακήρυξης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ασφαλιστήριο Αστικής και Εργοδοτικής Ευθύνης», μέχρι την 29η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ., και συνακόλουθα τη μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στον εν λόγω διαγωνισμό για την 29η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1 μ.μ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της Διακήρυξης ως έχουν.