- ΓΑΙΑ ΟΣΕ - https://www.gaiaose.com -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ

Ισολογισμοί εταιρειών στις οποίες η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. είναι 100% μέτοχος και δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ.: