- ΓΑΙΑ ΟΣΕ - https://www.gaiaose.com -

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.

Με τον ν. 3891/2010, η ΓΑΙΑΟΣΕ ανέλαβε την αποκλειστική διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση της ακίνητης και κινητής σιδηροδρομικής περιουσίας.
Στους σκοπούς της ΓΑΙΑΟΣΕ, σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της, περιλαμβάνονται η διαχείριση και εκμετάλλευση σιδηροδρομικών ακινήτων και σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού, η ίδρυση, λειτουργία και εν γένει εκμετάλλευση εμπορευματικών κέντρων, καθώς και η παραγωγή και πώληση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε ακίνητα που διαχειρίζεται ή της ανήκουν. Επιπλέον, στους σκοπούς της εντάσσονται η διαχείριση, εκμετάλλευση και αγοραπωλησία αστικών ακινήτων, η ανέγερση και εκμετάλλευση οικιστικών, ξενοδοχειακών, τουριστικών και κάθε είδους εμπορικών εν γένει εγκαταστάσεων, η οργάνωση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση εμπορικών, βιομηχανικών, αγροτικών ακινήτων ή άλλων εγκαταστάσεων.
Αναφορικά με την ακίνητη περιουσία που διαχειρίζεται, η ΓΑΙΑΟΣΕ στοχεύει στην εμπορική αξιοποίησή της ώστε να ενισχύσει τα έσοδα, να διατηρήσει ή/και να αυξήσει την αξία της, όπως και να συνεισφέρει στη γενικότερη αναπτυξιακή προοπτική και ανταγωνιστικότητα της χώρας. Ειδικότερα:
Αναφορικά με το σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό, η ΓΑΙΑΟΣΕ μεριμνά για τη διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευσή του και τη βελτίωση της ποιότητάς του. Η ΓΑΙΑΟΣΕ χρησιμοποιεί τα έσοδα από την εμπορική εκμετάλλευση του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού για την ανανέωση και συντήρησή του, για τη φύλαξη, καθώς και για την πραγματοποίηση εργασιών ανάταξης, ανακατασκευής, μετασκευής και επισκευής του σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3891/2010 και με βάση το εγκεκριμένο πρόγραμμα διαχείρισης της παρ. 5 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου, καθώς και για την κάλυψη των κάθε είδους δαπανών και εξόδων διαχείρισης.
Σχετικό έγγραφο του Μηχανισμού Συντονισμού ΕΕΣΥΠ