ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

Η ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ είναι επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας, ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, και δραστηριοποιείται στον χώρο της ανάπτυξης και διαχείρισης της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας, του τροχαίου υλικού καθώς και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, διαχειρίζεται ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια ακινήτων σε εθνικό επίπεδο που αποτελείται από 4500 κτίρια και 10.000 στρέμματα γης, κατάλληλο για διάφορες εμπορικές χρήσεις, συμπεριλαμβανομένων του εμπορίου, αναψυχής, τουρισμού, γραφείων και αποθηκών Logistics. Ειδικότερα, στην περιοχή της Β. Ελλάδας βρίσκεται ένα μεγάλο τμήμα του χαρτοφυλακίου των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Για την υποστήριξη της ΓΑΙΑΟΣΕ στο έργο της στη Β. Ελλάδα, το Δ.Σ της εταιρείας με την υπ’ αριθμ. 229/Α2/5-5-2017 απόφασή του ενέκρινε τη συνεργασία με δύο (2) φυσικά πρόσωπα Πολιτικό Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών διάρκειας ενός (1) έτους, έδρα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και με τα παρακάτω προσόντα:

 

ΔΥΟ  ΣΤΕΛΕΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΑΙΑΟΣΕ

ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

Τα στελέχη θα έχουν συμμετοχή σε όλα τα θέματα εκμετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ (μισθώσεις, πωλήσεις κλπ.) καθώς και στην παροχή σχετικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στη ΓΑΙΑΟΣΕ, θα συμμετέχουν στις διαδικασίες ωρίμανσης της αξιοποίησης ακινήτων (έρευνα μητρώου ακινήτων, εκπόνηση διερευνητικών μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας κλπ.), θα επιβλέπουν σχετικές μελέτες ακινήτων που εκπονούνται από τρίτους, θα ασχολούνται με τη διαχείριση του τροχαίου υλικού που βρίσκεται στην περιοχή καθώς και με την τήρηση του μητρώου ακινήτων της εταιρείας.

Οι υπηρεσίες των Στελεχών θα ορίζονται από τους Δ/ντες Μισθώσεων και Ανάπτυξης αντίστοιχα, ανάλογα με το εκάστοτε αντικείμενο της εκτελούμενης εργασίας τους. Θα αναφέρονται στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Μισθώσεων και τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Ανάπτυξης.

 Απαραίτητα προσόντα:

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα έως 18 Ιουλίου 2017 και ώρα 16.00 μ.μ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας gaiaose@gaiaose.gr, υπόψη του Προϊσταμένου της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Οι επιλεχθέντες από την Επιτροπή του Διαγωνισμού θα κληθούν για συνέντευξη σε τόπο και χρόνο που θα καθορισθεί.

Η εταιρεία δύναται να ζητήσει έγγραφα, που πιστοποιούν γνώσεις και επαγγελματική  εμπειρία επί του αντικειμένου.