Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επισκευή και βελτίωση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο Σ.Σ. Θεσσαλονίκης

 

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΏΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 45.000 € ( σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ) πλέον ΦΠΑ.

 Στο διαγωνισμό γίνονται  δεκτά φυσικά  ή νομικά πρόσωπα  ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων που  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  Μητρώο  Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων  (Μ.Ε.ΕΠ.)  που  τηρείται  στη Γ.Γ.Δ.Ε.  του  ΥΠ.Υ.ΜΕ..ΔΙ.,  Α1  τάξης  και  άνω  για  έργα  κατηγορίας  Ηλεκτρομηχανολογικών .   οικονομικοί  φορείς  και  οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων    συμμετέχουν  υπό  τους  όρους  του  άρθρου 76 του Ν.4412/2016. Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λεωφ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 έως και την Δευτέρα 23 Απριλίου του 2018 από  ώρα 10:00 πμ έως και ώρα 15:00. Ο τρόπος υποβολής και τα περιεχόμενα του φακέλλου προσφοράς αναφέρονται στην συνημμένη αναλυτική διακήρυξη του Διαγωνισμού. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε Δημόσια Συνεδρίαση από την Επιτροπή Διαγωνισμού μισή ώρα μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στη λ. Λιοσίων 301, 1ος  όροφος, Αθήνα, παρουσία των Διαγωνιζομένων ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Δαλαβάγκα Δημήτρη.

Τηλέφωνο: 210-8318158, Fax: 210-8318558

 Διακήρυξη

Κατόψεις 1

Κατόψεις 2

Μονογραμμικά Πινάκων 1

Μονογραμμικά Πινάκων 2

Τιμολόγιο Μελέτης

Προϋπολογισμός

Τεχνική Περιγραφή

Τεχνικές Προδιαγραφές

ΤΕΥΔ

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων