ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ

 

Την Παρασκευή 01-12-2017 η ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ προκήρυξε διαγωνισμό για την μίσθωση ακινήτου του ΟΣΕ εντός του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λιανοκλαδίου και συγκεκριμένα του καφεστιατορίου – κυλικείου και λοιπών εμπορικών χώρων εμβαδού 220,00 τ.μ. και ακάλυπτης έκτασης 90,00 τ.μ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, με ημερομηνία λήξης την Τρίτη 09-01-2018 και ώρα 14:00 μ.μ. Με την υπ’ αρ. 48352/05-01-18 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. δόθηκε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών έως την 23η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ.

Την ίδια μέρα και ώρα  14:30 συνήλθε η επιτροπή για την διενέργεια του διαγωνισμού που ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 48367/05-01-2018 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. Στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δεν παραδόθηκε καμία προσφορά και επομένως ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 ΧΕΙΜΩΝΙΑΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ