Πλειοδοτική διαδικασία για τη μίσθωση τεσσάρων κτιρίων, συνολικού εμβαδού 133,70 τ.μ. και ακάλυπτης έκτασης συνολικού εμβαδού 244,20 τ.μ. στην περιοχή Γαλάνης, Ξάνθης

 

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 διαθέτει προς μίσθωση τεσσάρων κτιρίων, συνολικού εμβαδού 133,70 τ.μ. με κωδικούς 10511301, 10511302, 10511303, 10511304 και ακάλυπτη έκταση συνολικού εμβαδού 244,20 τ.μ. με κωδικό 105113 στην περιοχή Γαλάνης, Ξάνθης  στο Γεωπληροφοριακό Σύστημα της ΓΑΙΑΟΣΕ.

Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και την 5η Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00.  Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη Προσφορά για μίσθωση τεσσάρων κτιρίων και ακάλυπτης έκτασης στην περιοχή Γαλάνη, Ξάνθης. Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει, επίσης με την προσφορά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 400,00 ευρώ ή αποδεικτικό ισόποσης κατάθεσης στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό  661/470026-05 στην Εθνική Τράπεζα. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ  την 5η Μαρτίου 2018 και ώρα 14:30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Κέρπα Ηλέκτρα.

Τηλέφωνο: 210-8318158, Fax: 210-8318558

 

Ορθοφωτοχάρτης

Υπόδειγμα εγγυητικής