Πλειοδοτική διαδικασία για τη μίσθωση μέρους κτιρίου, εμβαδού 43,30 τ.μ. και περιβάλλοντος χώρου εμβαδού 20 τ.μ. (περίπου) στο Σ.Σ. Βόλου

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 διαθέτει προς μίσθωση κτίριο εμβαδού 43,30 τ.μ. και περιβάλλοντος χώρου εμβαδού 20 τ.μ. (περίπου)  με κωδικό 06052929   του Σ.Σ. Βόλου στο Γεωπληροφοριακό Σύστημα της ΓΑΙΑΟΣΕ.

Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και την 17η Ιουλίου  2017 και ώρα 14:00.  Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη Προσφορά για μίσθωση μέρους κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου στο Σ.Σ. Βόλου.  Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει, επίσης με την προσφορά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 1.000,00 ευρώ ή αποδεικτικό ισόποσης κατάθεσης στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό  661/470026-05 στην Εθνική Τράπεζα.  Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ  την 17η Ιουλίου  2017  και ώρα 14:30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Κομνηνού Ηρώ

Τηλέφωνο: 210-8318158, Fax: 210-8318558

Ορθοφωτοχάρτης

Υπόδειγμα Εγγυητικής