Πλειοδοτική διαδικασία για τη μίσθωση κτιρίων και ακάλυπτης έκτασης στον Σ.Σ.Κιάτου

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 διαθέτει προς μίσθωση α) κτίριο εμβαδού 288,58 τ.μ. με κωδικό 01036601, β) κτίριο εμβαδού 12,12 τ.μ. με κωδικό 01036602 και ακάλυπτη έκταση  εμβαδού 1.919,89 τ.μ.  με κωδικό 10366 στον Παλαιό Σ.Σ. Κιάτου Κορινθίας όπως απεικονίζονται στο Γεωπληροφορικό Σύστημα της ΓΑΙΑΟΣΕ.

Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και την Τρίτη 11η Ιουλίου 2017 και ώρα 14:00.Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη Προσφορά για μίσθωση κτιρίων και ακάλυπτης έκτασης στον Σ.Σ.Κιάτου.  Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει, επίσης με την προσφορά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 1.000,00 ευρώ ή αποδεικτικό ισόποσης κατάθεσης στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό  661/470026-05 και IBAN GR3101106610000066147002605 στην Εθνική Τράπεζα. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ  την Τρίτη 11 Ιουλίου 2017  και ώρα 14:30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Διαμαντοπούλου Ευαγγελία.

Τηλέφωνο: 210-8318158, Fax: 210-8318558

 Ορθοφωτοχάρτης

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής