Πλειοδοτική διαδικασία για τη μίσθωση κτιρίων και ακάλυπτης έκτασης συνολικού εμβαδού 7.000 τ.μ. στις Αλυκές Κίτρους Πιερίας

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 διαθέτει προς μίσθωση: 1) Aκάλυπτη έκταση με κωδικό γεωτεμαχίου 060415, εμβαδού 7.000 τ.μ., 2) 6 κτίρια συνολικού εμβαδού 300 τ.μ. (περίπου) με κωδικούς 06041501, 06041502, 06041503, 06041504, 06041505 και 06041506 αντίστοιχα, στο Γεωπληροφοριακό Σύστημα της ΓΑΙΑΟΣΕ, που βρίσκονται στις Αλυκές Κίτρους Πιερίας.

Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και την Δευτέρα,  15η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14:00.  Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη Προσφορά για μίσθωση κτιρίων και ακάλυπτης έκτασης στις Αλυκές Κίτρους Πιερίας. Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει, επίσης με την προσφορά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€), ή αποδεικτικό ισόποσης κατάθεσης στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό  661/470026-05 στην Εθνική Τράπεζα.  Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ  την 15η Ιανουαρίου 2018  και ώρα 14:30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Κομνηνού Ηρώ

Τηλέφωνο: 210-8318158, Fax: 210-8318558

 Ορθοφωτοχάρτης

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής