Συνοπτικός Διαγωνισμός επιλογής επιχείρησης παροχής Λογιστικών/Οικονομικών Υπηρεσιών στην εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ.

Η ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ είναι επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας, ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, και δραστηριοποιείται στον χώρο της ανάπτυξης και διαχείρισης της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας, του τροχαίου υλικού καθώς και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.                                                                                                                   Για την υποστήριξη της Οικονομικής Διεύθυνσης της ΓΑΙΑΟΣΕ, το Δ.Σ της εταιρείας με την υπ’ αριθμ. 241/Α1/03-11-2017 απόφασή του, ενέκρινε τη προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με βάση τις διατάξεις του ν.4412/16, για την επιλογή επιχείρησης παροχής Οικονομικών /Λογιστικών υπηρεσιών (νομικού ή φυσικού προσώπου), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Προσφορές γίνονται αποδεκτές μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2017. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 15 Δεκεμβρίου από επιτροπή που θα ορισθεί από την εταιρεία.

 Προκήρυξη