Πλειοδοτική διαδικασία για τη μίσθωση χώρου εμβαδού 20,00 τ.μ. εντός του Σ.Σ.Μεγάρων-Προαστιακός

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 διαθέτει προς μίσθωση χώρου εμβαδού 20,00 τ.μ. μέρος κτιρίου με κωδικό 20207301  εντός του Σ.Σ.Μεγάρων-Προαστιακός του νομού Αττικής, όπως απεικονίζεται στο Γεωπληροφορικό Σύστημα της ΓΑΙΑΟΣΕ.

 

Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και την Παρασκευή 23η Ιουνίου 2017 και ώρα 14:00.Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη Προσφορά για μίσθωση χώρου εντός του Σ.ΣΜεγάρων-Προαστιακός.  Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει, επίσης με την προσφορά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 300,00 ευρώ ή αποδεικτικό ισόποσης κατάθεσης στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό  661/470026-05 και IBAN GR3101106610000066147002605 στην Εθνική Τράπεζα. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ  την Παρασκευή 23η Ιουνίου 2017  και ώρα 14:30.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Διαμαντοπούλου Ευαγγελία.

Τηλέφωνο: 210-8318158, Fax: 210-8318558, http://www.gaiaose.gr

 

 Απόσπασμα Χάρτη

Υπόδειγμα εγγυητικής