Πλειοδοτική διαδικασία για τη μίσθωση μέρος του επιβατικού κτιρίου, εμβαδού 95,00 τ.μ. στο Σ.Σ. Προμαχώνα

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 διαθέτει προς μίσθωση μέρους κτιρίου εμβαδού 95,00 τ.μ, με κωδικό 10004901 του Σ.Σ. Προμαχώνα στο Γεωπληροφοριακό Σύστημα της ΓΑΙΑΟΣΕ, όπως παρουσιάζεται στη συνημμένη κάτοψη.

Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και την 26η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14:00. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη Προσφορά για μίσθωση μέρους του επιβατικού κτιρίου στο Σ.Σ. Προμαχώνα. Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει, επίσης με την προσφορά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 450,00 ευρώ ή αποδεικτικό ισόποσης κατάθεσης στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό  661/470026-05 στην Εθνική Τράπεζα. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ  την 26η Ιανουαρίου  2018  και ώρα 14:30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Κέρπα Ηλέκτρα.

Τηλέφωνο: 210-8318158, Fax: 210-8318558

 

Κάτοψη

Υπόδειγμα εγγυητικής