Πλειοδοτική διαδικασία για τη μίσθωση μέρους κτιρίου συνολικού εμβαδού 56,73 τ.μ. και περιβάλοντος χώρου εμβαδού 8 τ.μ. (περίπου) στο Σ.Σ. Τρικάλων

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 διαθέτει προς μίσθωση ισόγειο κτίριο εμβαδού 32,36 τ.μ., αποθήκης 1ου ορόφου 24,37 τ.μ.  και περιβάλλοντος χώρου εμβαδού 8 τ.μ. (περίπου)  με κωδικό 05031213   του Σ.Σ. Τρικάλων στο Γεωπληροφοριακό Σύστημα της ΓΑΙΑΟΣΕ

Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και την 17η Ιουλίου 2017 και ώρα 14:00.  Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη Προσφορά για μίσθωση μέρους κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου στο Σ.Σ.Τρικάλων. Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει, επίσης με την προσφορά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 600,00 ευρώ, ή αποδεικτικό ισόποσης κατάθεσης στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό  661/470026-05 στην Εθνική Τράπεζα.  Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ  την 17η Ιουλίου 2017  και ώρα 14:30

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Κομνηνού Ηρώ

Τηλέφωνο: 210-8318158, Fax: 210-8318558

Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη

Υπόδειγμα εγγυητικής