Επαναπροκήρυξη Πλειοδοτικής διαδικασία για τη μίσθωση ακινήτου του ΟΣΕ εντός του Σ.Σ. Λιανοκλαδίου

Με την παρ.6α του άρθρου 6 του ν.3891/2010 (Α’188) η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ανέλαβε τη αποκλειστική διαχείριση των ακινήτων του ΟΣΕ. Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., με στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επιβάτες του Σιδηροδρόμου αλλά και την επωφελέστερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ αποφάσισε σύμφωνα με την υπ’ αρ. 247/Α3/13-02-18 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την επαναπροκήρυξη διενέργειας δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με κατάθεση σφραγισμένων προσφορών, για την εκμίσθωση του καφεστιατορίου – κυλικείου και λοιπών εμπορικών χώρων εμβαδού 220,00 τ.μ. και ακάλυπτης έκτασης 90.00 τ.μ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, που βρίσκονται εντός του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λιανοκλαδίου.

Η βασική επιδίωξη της ΓΑΙΑΟΣΕ από την αξιοποίηση του ακινήτου αυτού, μέσω της εκμίσθωσής του, είναι η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του ακινήτου που σε συνδυασμό με την βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων θα συμβάλει στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό.

Η ΓΑΙΑΟΣΕ απευθύνεται σε επιχειρηματίες και επιχειρηματικά σχήματα, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γρήγορης εστίασης, των τροφίμων και της παροχής συναφών υπηρεσιών, οι οποίοι, πέραν της μίσθωσης του ακινήτου, ενδιαφέρονται και μπορούν με την επενδυτική τους πρόταση να επιτύχουν όλους τους ανωτέρω επιδιωκόμενους στόχους. .                                                            

Ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 16η Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00 μ.μ.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού διατίθεται στους ενδιαφερόμενους μέσω του ιστότοπου της εταιρείας ( www.gaiaose.com ).

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την Προκήρυξη μπορείτε να επικοινωνήσετε στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., Λ. Λιοσίων 301, 104 45 Αθήνα (τηλέφωνο + 30 2108318158, fax: + 30 2108318558).

 

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2018

Για τη ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ

 ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Κάτοψη