ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ» ΚΑΙ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Την Παρασκευή 01-12-2017 η ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ προκήρυξε διαγωνισμό για την μίσθωση ακινήτου του ΟΣΕ εντός του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λάρισας και συγκεκριμένα του καφεστιατορίου – κυλικείου και λοιπών εμπορικών χώρων εμβαδού 300,00 τ.μ. και ακάλυπτης έκτασης 500,00 τ.μ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, με ημερομηνία λήξης την Δευτέρα 08-01-2018 και ώρα 14:00 μ.μ. με την υπ’ αρ. 48351/05-01-18 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. δόθηκε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών έως την 22η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ.

Την ίδια μέρα και ώρα  14:30 συνήλθε η επιτροπή για την διενέργεια του διαγωνισμού που ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 48367/05-01-2018 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. Στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραδόθηκε μία προσφορά από την εταιρεία «ΜΙΚΕΛ ΚΑΦΕ Α.Ε.» με αρ. πρωτοκόλλου 48608/22-01-18. Κατά τη Δημόσια Συνεδρίαση και με παρουσία του κου Ζηκύρη Αθανάσιο  ο οποίος είχε εξουσιοδοτηθεί από την εταιρεία «ΜΙΚΕΛ ΚΑΦΕ Α.Ε.» να εκπροσωπήσει την εταιρεία βάσει του υπ’ αρ. 35/05-01-18 Πρακτικού του Διοικητικού της Συμβουλίου, έγινε η κάτωθι διαδικασία :

  1. Η Επιτροπή Διαγωνισμού παρέλαβε την προσφορά του συμμετέχοντα, αποσφράγισε δημόσια τον κυρίως φάκελο της Προσφοράς και διαπίστωσε την ύπαρξη εντός αυτού των επιμέρους τριών υποφακέλων της Προσφοράς.
  2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφράγισε τον Φάκελο «Δικαιολογητικά-Τυπικά χαρακτηριστικά ενδιαφερόμενου» και «Τεχνική Προσφορά» και προχώρησε στην αρίθμηση και μονογραφή των εγγράφων που βρίσκονταν μέσα στον κάθε φάκελο.

 Την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 και σε κλειστή συνεδρίαση  συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού και έλεγξε το περιεχόμενο του υποφακέλου «Δικαιολογητικά – Τυπικά Χαρακτηριστικά Ενδιαφερόμενου». Η Επιτροπή Διαγωνισμού έκρινε ότι ο Διαγωνιζόμενος πληροί τα κριτήρια και προχώρησε στην αξιολόγηση του υποφακέλου «Τεχνική Προσφορά». Από την αξιολόγηση του υποφακέλου η Επιτροπή Διαγωνισμού έκρινε ότι τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του Διαγωνιζόμενου είναι σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη διακήρυξη.

Μετά την αξιολόγηση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά-Τυπικά Χαρακτηριστικά Ενδιαφερόμενου» και «Τεχνική Προσφορά», η προσφορά του Διαγωνιζόμενου «ΜΙΚΕΛ ΚΑΦΕ Α.Ε.», κρίνεται αποδεκτή.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΧΕΙΜΩΝΙΑΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ